Snart slipper du å lese av strømmåleren

Myndighetene (Stortinget, OED og NVE) har bestemt at alle landets strømkunder skal ha installert nye, automatiske målere innen 1. januar 2019. Rauma Energi AS er ansvarlig for å skifte strømmålere i Rauma kommune. Målerbyttene vil skje i perioden april til september 2018 etter følgende plan:

  • Åndalsnes. Estimert oppstart: april/ mai
  • Isfjorden. Estimert oppstart: mai/ juni
  • Romsdalen. Estimert oppstart: juni/ juli
  • Sørsida. Estimert oppstart: juli/ august
  • Nordsida. Estimert oppstart: august/ september

 

De nye automatiske målerne har en kommunikasjonsenhet og melder inn målerstanden automatisk. Våre kunder slipper etter monteringen å lese av målerstanden og sende den inn til oss.
Du som kunde kan også enkelt følge med ditt forbruk fra time til time på «Din side» som alle har tilgang til på vår hjemmeside.

Målerbyttet vil normalt medføre at strømmen må frakobles i inntil 20 minutter. For industri med trafomålte anlegg trenger man normalt ikke koble fra strømmen under målerbytte.

De nye målerne kan sende alarm til oss dersom det oppstår feil i strømforsyningen, noe som kan gi oss mulighet til å forebygge feil i nettet eller eventuelt sørge for at du som kunde raskere  får utbedret de feil som kan oppstå.

De fleste kundene våre er positive til denne endringen, men etter mange oppslag, spesielt i sosiale medier, er noen bekymret og ønsker å få slippe installasjon av den nye måleren.
Vi presiserer at det ikke er noen grunn til å være engstelig for å få installert de nye automatiske målerne.

Gjennom prosjektet Smartstrøm Nordvest AS har 10 nettselskaper i Møre og Romsdal inngått en felles avtale med elektroentreprenøren Bratseth AS om å bytte strømmålerne hos våre nettkunder.
De vil i god tid ta kontakt med deg for å avtale tid og bekrefte målerbyttet.

Alle våre kunder får et informasjonsskriv med kundeinformasjon som blir benyttet gjennom henvendelsen fra Bratseth. Montørene fra selskapet vil være utstyrt med ID-kort og bevis på at de skal utføre jobben på vegne av Rauma Energi AS.

Vi gjør oppmerksom på at kunden er ansvarlig for at montøren har fri adgang til måleren.

For å sikre stabil og god kommunikasjon mellom ny måler og vårt sentralsystem, kan det bli satt opp en ekstern antenne ved den nye måleren.

Mer informasjon om de nye målerne finner du her:

www.nymaler.no
www.nve.no
www.nrpa.no eller www.nkom.no

 

Spørsmål og svar

 

Nedenfor har vi satt opp de spørsmålene vi oftest får fra kundene våre i forbindelse med installasjonen, samt svar på disse.

Vil strålingen fra den nye måleren kunne påvirke helsen min?
Måleren bruker svake radiosignal som sender på en dedikert frekvens (ca 444Mhz) for å overføre målerstanden til oss. Maksimal styrke fra den nye måleren er 0,5 Watt, mens maksimal styrke på vanlig mobiltelefon er 2,0 Watt. Vår måler sender data hver sjette time, totalt ca 15 sekunder i løpet av et døgn. Signalene er kortvarige og svake, og ikke helsefarlige.
Eksempel: Dersom du står to meter fra vår nye måler konstant i en måned, kan det sammenlignes med bruk av mobiltelefon i 30 sekunder.
Statens Strålevern uttaler at «Strålingen fra smarte strømmålere er kortvarig og svak – og ikke helsefarlig».

 

Kan den nye måleren gi unøyaktige strømregninger?
Den nye måleren med kommunikasjon gir deg nøyaktige regninger.
Men i tilfeller hvor kunden over en lengre periode ikke har lest av sin gamle måler, og har blitt stipulert med for lavt forbruk, kommer det en regning på det faktiske forbruket for denne perioden i forbindelse med bytte til ny måler. Det skyldes ikke feil med den nye måleren, men avvik mellom stipulert og faktisk forbruk. Dette viser at den gamle modellen med manuell avlesing og stipulering har svake sider.

Målerne er godkjent av Justervesenet og er innenfor EUs MID-direktiv (standard for måleinstrumenter). I tillegg er den kontrollert både på fabrikk og gjennom stikkprøver hos oss. Justervesenet har kontrollrutiner som sikrer at kvalitet også blir ivaretatt i framtiden. Dette skjer gjennom en lovpålagt stikkprøveordning.


Risikerer jeg å bli overvåket i hjemmet mitt med den nye måleren?
Vi vil kommunisere med den nye måleren fire ganger pr døgn, og vi lagrer med dette 24 målerstander pr dag. Dette for å kunne gi deg en korrekt og detaljert faktura.
Nettselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet.
Informasjonen fra de automatiske målerne brukes kun til å gi kunden riktig faktura, og til drift og vedlikehold av strømnettet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler. Ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre kunden selv gir fullmakt til det.
Vi kan kun se totalforbruket time for time, og eventuelle alarmer for feil (jordfeil, lav spenning, null spenning ol).
• Vi kan ikke se hvilke apparat som er på
• Vi kan ikke se om du har besøk, dusjer eller lager mat
• Vi kan ikke se om du er hjemme

Dersom du selv ønsker mer informasjon fra måleren (f.eks. til Smarthus), må du selv kjøpe tilleggsutstyr og få dette montert hos deg. Måleren har en utgang som slikt utstyr kan kobles til. Dette er ditt valg – du trenger ikke kople til noe som helst av slikt tilleggsutstyr.
Rauma Energi tilbyr ikke noe slikt utstyr, det er typisk noe en installatør tilbyr til de som er opptatt av
energistyring og ENØK. Dersom du ønsker å benytte deg av slike muligheter i fremtiden, er det mange som blander dette sammen med ‘’overvåking’’. Det er viktig at du ser forskjellen på hva vi gjør og tilbyr, og det du selv kan gjøre med tilleggsutstyr og assistanse fra en elektriker.

 

Er det sant at brannfare øker med ny automatisk måler?
Nei, en korrekt montert ny strømmåler gir ikke økt brannfare.
I forbindelse med installasjon av ny automatisk strømmåler, er det noen som tror at kundene våre blir oppfordret til å flytte for eksempel klesvask og tørking av klær til natten, da strømprisene kanskje er lavere. Dette er en misforståelse.
Vi oppfordrer selvsagt ingen til å bruke elektriske apparat som kan medføre brannfare, uten tilsyn. Vår holdning er at eventuell flytting av strømforbruket må skje uten at det går ut over sikkerheten eller komforten for deg. Det er heller ikke vedtatt noen prisdifferensiering via tariffer som skiller mellom pris på natt og dag, men det kan komme etter 2019.

 

Er det helt nødvendig å bytte måleren min?
Myndighetene (Stortinget, OED og NVE) har bestemt at alle landets strømkunder skal ha installert nye, automatiske målere innen 1. januar 2019. Etter dette vil Justervesenet kreve ny test og godkjenning av eventuelle ‘’gamle’’ målere som er i bruk. Dette betyr at de gamle målerne uansett må tas ned for kontroll. I slike tilfeller vil vi kun ha nye målere å sette opp mens den gamle blir kontrollert på et eksternt laboratorium.
Å skifte måler etter pålegg fra Justervesenet med innsending til målerlaboratorium, blir dyrere enn om vi kan bytte måleren nå, når montørene likevel er i nabolaget ditt. Den gamle måleren vil heller ikke bli sendt tilbake til oss eller deg etter at testresultatene er klare. Kostnaden med dette ville være høyere enn kostnad for den nye måleren.
PS: Selv om du har byttet måler de senere år eller allerede har automatisk avlesing, må vi bytte til en måler av den nye typen. Dette skyldes at ingen av de eldre målerne har teknologien som kan kommunisere med de nye bransjesystemene.

Med den kortvarige og svake sendestyrken fra de nye målerne er det ingen grunn til å frykte for helsen. Dersom du likevel får dokumentasjon fra lege eller psykolog på at du ikke kan ha ny strømmåler, vil vi bytte den gamle med en ny smart måler med frakoblet radiosender.

 

Hvem betaler for ny måler?
Ny måler blir finansiert gjennom nettleien, på samme måte som bygging av nye kraftlinjer blir finansiert. Vi fordeler kostnaden over ti år slik at belastningen pr kunde blir lav. Siden nettleien er regulert av NVE vet vi ikke eksakt beløp, men trolig vil ny måler kunne utgjøre en merkostnad på kr 300-400,- pr år. Vi håper at ny effektiv rutine i avregning og fakturering kan kompensere for dette.