Herje står fortsatt

Rauma Energi AS sendte ut følgende pressemelding onsdag 4. januar 2017, som er signert av styreleder Arne Steffen Lillehagen (til høyre på bildet – til venstre på bildet tidligere styreleder Arne Hop) og administrerende direktør Alf Vee Midtun:

Status i forbindelse med driftsstans ved Herje kraftverk

Rauma Energi AS gir med dette en orientering om situasjonen ved Herje kraftverk, der det har vært driftsstans siden det oppstod brudd på rørgata den 25.09.15.

Utbedringene etter rørbruddet er nå utført, og rørgata ble vannfylt etter at streiken i EL & IT ble avsluttet, i november i fjor.

I de første månedene etter rørbruddet ble det gjennomført et granskningsarbeid, hvor en ekstern faggruppe utredet årsaks- og ansvarsforholdene i forbindelse med den uønskede hendelsen. Deretter ble det iverksatt prosjektering av en revidert teknisk plan for utbedringsarbeidene, som ble godkjent av NVE i juni 2016. Selve reparasjonsarbeidene  pågikk så gjennom sommeren, fram til de ble avbrutt av streiken i september 2016, og ble altså ferdigstilt etter at streiken var over.

Basert på konklusjonene i rapporten fra årsaksutredningen, har Rauma Energi AS søkt å få erstattet sine økonomiske tap som følge av rørbrudddet – reparasjonskostnader og produksjonstap –  fra de ansvarlige parter, samt fra sitt forsikringsselskap Gjensidige. Hoveddelen av kravet er rettet mot prosjekteringsfirmaet Multiconsult, som har fag- og kontrollansvar for utbygginga på Herje kraftverk.

Multiconsult ved seksjonsleder Anders Gustav Pettersen gir følgende uttalelse om saken:
–              Vi kan bekrefte at vi er i dialog med Rauma Energi om det økonomiske oppgjøret etter rørbruddet den 25.09.15. Dette er en kompleks sak hvor mange aktører har vært involvert. Det er ikke konkludert noe konkret i forhold til ansvarsforhold.

Selv om reparasjonen etter rørbruddet er avsluttet, er anlegget likevel ikke klart til å settes i drift, idet vannfyllinga avdekte en ny lekkasje i rørgata. Lekkasjen ble målt til ca. 0,5 l/s ved fullt trykk i rørgata, og var knapt nok målbar ved halvfull rørgate. Ved hjelp av avansert søkeutstyr, lokaliserte innleid mannskap fra Ålesund kommune en lekkasje like oppstrøms kraftstasjonen på Herje, i en del av rørgata som ikke var berørt av rørbruddet.

Etter anvisning fra fagansvarlig hos Multiconsult, avdekkes nå rørgata på dette punktet, for nærmere inspeksjon. P.g.a. bratt terreng og stor overfylling, er arbeidet tidkrevende. Det er for tidlig å konkludere med hva lekkasjen skyldes, men en foreløpig undersøkelse har avdekt et mulig kvalitetsavvik i en av de leverte koblingsdelene på det antatte lekkasjestedet.

Rauma Energi har på bakgrunn av den nye lekkasjen framsatt nye reklamasjoner mot leverandør, utførende og prosjekterende, som alle samarbeider for å få rettet feilen så raskt som mulig. Før lekkasjen og årsaken er identifisert, er det for tidlig å anslå når kraftverket vil være i drift igjen.