Byggherre

Som byggherre er det mange ting å tenke på. Vi har i den forbindelse laget en oversikt til deg over ting som må avklares med Rauma Energi i planleggingsfasen

Kabelpåvisning

Når du skal starte utgraving av tomta er det viktig at du kontakter oss på forhånd for å avdekke om det ligger kabler i gravetraseen. Denne tjenesten er kostnadsfri. Ved alt gravearbeid skal det sjekkes ut med aktuelle ledningseiere om de har installasjoner i området, og det er entreprenør/byggherre som har ansvar for at dette blir utført og dokumentert.

Det er i tillegg en fordel om du samtidig ber om å få snakke med en planlegger for å evt. benytte samme gravemaskin for nedgraving av stikkledningskabel eller rør.

Graving uten forespørsel om kabelpåvisning kan medføre store utbedringskostnader som blir belastet den ansvarlige for gravingen, i tillegg til faren som den som graver kan utsette seg for.

 

Byggestrøm

Hvis du trenger midlertidig strøm i byggeperioden, kan du leie en anleggskasse av Rauma Energi. Prisen forutsetter tilkobling av anleggskasse i nærmeste tilknytningspunkt. Bygging av midlertidige anlegg for forsyning av byggestrøm faktureres etter medgått tid og materiell.

Byggestrømsskap som kan tiknyttes direkte til våre permanente anlegg leveres etter faste priser. Dersom det må bygges provisoriske anlegg faktureres dette etter medgått tid og materiell. Les mer om byggestrøm ved å trykke her.

Permanent strømtilkobling

Vennligst send oss situasjonsplan/planskisse over bygget så snart du har den klar. Den vil være til stor hjelp for oss i den videre planleggingen av strømtilførsel av din bolig.

Kontakt elektroinstallatør i god tid før du begynner støpearbeider i tomten. Følgende punkter er viktige:

  • Jordelektroden bør legges under sålen på bygget. Denne leveres og legges av elektroinstallatør.
  • Din elektroinstallatør skal melde i fra til oss om ny installasjon, slik at vi på et tidlig tidspunkt får gitt tilbakemelding på hvor stikkledningskabelen skal inn i bygningen. Rauma Energi leverer og legger kabelen frem til bygget.
  • Kostnader med permanent tilknytning beregnes etter til enhver tid gjeldene regler gitt av NVE.

NB! Husk også å kontakte dine leverandører på telefon, kabel- TV og bredbånd for evt. koordinering.