Energiutredning Rauma kommune

Rauma Energi AS har utført lokal energiutredning for Rauma kommune.

I følge energilovens § 5 B- 1, har alle anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjonærer plikt til å delta i energiplanlegging.

NVE har fastsatt ny forskrift om energiutredninger gjeldende fra 1.1. 2003. Denne forskriften pålegger alle områdekonsesjonærer (lokale nettselskap) å utarbeide og offentliggjøre en energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde. Den lokale energiutredningen skal oppdateres annenhvert år.

Energiutredningen skal beskrive dagens energisystem og energisammensetning i kommunen med statistikk for produksjon, overføring og stasjonær bruk av energi.

Den skal dessuten inneholde en beskrivelse av forventet stasjonær energietterspørsel, fordelt på ulike energibærere og brukergrupper og en utredning av de mest aktuelle energiløsninger for områder i kommunen med forventet vesentlig endring i energietterspørselen. Herunder muligheter for bruk av fjernvarme, energifleksible løsninger, varmegjenvinning, gass, tiltak for energiøkonomisering, virkning av energisystemer på forbrukssiden mv.

Her kan du laste ned eller lagre energiutredningen for 2009
Møtereferatet finner du her

Kontaktpersoner i Rauma Energi AS:
Ørger Thokle: orger@rauma-energi.no