Spørsmål og svar

Hvordan fungerer den nye prismodellen for nettleie?

Tidligere var det bare antall kilowattimer som påvirket nettleien din. Nå får du større mulighet til å påvirke regningen. Fra 2022 vil nettleien for vanlige kunder (med forbruk under 100 000 kWh pr. år) bestå av to deler:

  • Kapasitetsleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig
  • Energileddet – et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen

 

Kapasitetsleddet erstatter det som tidligere het fastbeløp. Prisen på kapasitetsleddet bestemmes av den timen du brukte mest strøm samtidig i den foregående måneden. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. For eksempel vil det lønne seg å ikke vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig. Elbilen kan du med fordel lade med godkjent hjemmelader om natten.

Istedenfor at alle betaler samme fastbeløp uavhengig hvor mye strøm man bruker, vil de som bruker mye strøm på en gang betale mer enn de som bruker lite.

 

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten enn på dagtid. Du vil også ha lavere energiledd i helgene, når strømnettet er mindre belastet.

 

Hvem vil få høyere, uendret og lavere nettleie enn i dag?

Strømnettet er et stort spleiselag som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Generelt er det slik at de med lavt samtidig forbruk vil betale en mindre andel enn i dag, mens de med stort samtidig forbruk, ofte med én eller flere elbiler, vil betale en større andel. Elbileiere har likevel gode muligheter til å tilpasse forbruket sitt og dermed redusere nettleien – dersom de gjøre en liten egeninnsats. Anlegg med hovedsikringer over 125A og forbruk over 100 000 kWh får ingen endring i prismodell.

 

Kommer nettleien min til å gå ned fra 2022?

Det er myndighetene som bestemmer inntektene for det enkelte nettselskap. For de fleste vil nettleien gå opp i 2022, uavhengig av den nye prismodellen. Det skyldes økte kostnader til drift og investeringer i hele det norske strømnettet. Men alle får uansett en større mulighet til å påvirke nettleien sin.

 

Hva med brannfaren om folk begynner å vaske klær om natta?

Flytting av forbruk skal ikke gå ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet. Vi fraråder på det sterkeste å bruke vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin når dere sover. Det er heller ikke mye å spare på dette. Elbil kan du derimot trygt lade om natten, dersom du har installert egen hjemmelader.

 

Hva betyr den nye prismodellen for ulike kundegrupper?

Leiligheter: De fleste vil få omtrent uendret nettleie, fordi strømforbruket i utgangspunktet er forholdsvis jevnt og lavt. Kundene her vil normalt havne i det rimeligste kapasitetstrinnet.

 

Eneboliger: Vil fordele seg på flere kapasitetstrinn og kostnadene kan gå både opp og ned i forhold til i dag. De kan påvirke nettleien ved å jevne ut forbruket slik at de havner på et lavt trinn. De som har elbil kan spare penger på å lade med godkjent hjemmelader om natten. Da vil normalt både strømprisen og nettleien være rimeligere. Med stort samtidig forbruk vil det bli dyrere enn i dag.

 

Boliger med solceller: Bruk av egenprodusert strøm vil gi litt mindre sparegevinst fordi energileddet i nettleien reduseres, men det vil fortsatt være mye å spare på strømpris og avgifter. Også for disse er det viktig å jevne ut forbruket, spesielt i de timene de ikke har egen strømproduksjon.

 

Etterisolering, varmepumpe etc.: Energieffektiviseringstiltak vil gi litt mindre sparegevinst, fordi energileddet i nettleien reduseres. Men det vil fortsatt være mye å spare på strømpris og avgifter.

 

Hytteeiere: For eiere av gjennomsnittshytter blir regnestykket omtrent som for eiere av eneboliger. Også her gjelder rådet om å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. Hvis du kommer med elbil til kald hytte, kan det være lurt å vente med å lade elbilen til hytta er varmet opp. Selv om energileddet er lavere i helgene, kan besparelsen bli enda større ved å passe på effekttoppene.

 

Blir det egne priser for næringskunder?

De aller fleste av vår kunder får den nye nettleieprisen. Dette gjelder både næring og privat.

Kunder med hovedsikringer større enn 125 A og forbruk over 100 000 kWh får ingen endring i prismodell.

 

Når kommer første faktura med ny nettleie?

Første faktura med ny modell kommer i februar og forbruket i januar danner grunnlaget for den.

 

Hvorfor må jeg betale for den ene timen jeg bruker mest? Er det rettferdig?

Det er de høyeste toppene til alle våre kunder som definerer hvor stort nett vi må ha. Selv om du bruker høy kapasitet bare innimellom må nettet allikevel være utbygget til å klare å transportere nok strøm til deg når du trenger det. Da er det fornuftig at man betaler ut fra hvor mye kapasitet man trenger.

Du har nå mer påvirkning på din nettleie enn tidligere. Klarer du å jevne ut forbruket og få ned månedsmaksimalen til et lavere kapasitetstrinn vil du få lavere nettleie.

 

Hvordan beregnes månedmaksimalen?

Månedsmaksimalen er den timen (hele klokketimer, f.eks 16 -17) i måneden du har høyest gjennomsnittlig strømforbruk. Det er altså ikke momentaneffekten, men energi målt over en klokketime. Har du en enhet som er plugget i HAN- modulen på måleren, får du sannsynligvis momentaneffekten fra denne. Momentaneffekten vil til tider være vesentlig høyere enn gjennomsnittlig strømforbruk for den timen.

 

Er det momentaneffekten som bestemmer hvor høy nettleien blir?

Nei, det er ikke momentaneffekten, men energi målt over en klokketime som avgjør hvilket kapasitetstrinn du havner i. I tillegg til kapasitetsleddet betaler du også et energiledd per kWh du bruker. Energileddet er lavere om natten (kl 22- kl 06) og hele helga. Har du en enhet som er plugget i HAN modulen på måleren er det stor sjanse for at denne viser deg momentaneffekten.

 

Hvor mye vil det være mulig å spare på å bruke strøm smartere?

De aller fleste vil kunne spare på å tilpasse forbruket til et lavere kapasitetstrinn. Med redusert pris på energileddet per kilowattime om natten, sammenliknet med dagtid, er det også en sparemulighet. Dersom du flytter lading av elbil til natt med trygg hjemmelader, vil det altså være penger å spare.

Se ellers på våre regneeksempler (lenke)

 

Har jeg ikke allerede betalt for kapasiteten jeg trenger i nettet via anleggsbidraget?

Anleggsbidrag brukes for å dekke den delen av en ny investering som ikke dekkes av ordinær nettleie, og berøres ikke av denne endringen.

Kapasitetsbehovet øker hele tiden, og hvis det ikke gjøres tiltak vil det bli dyrere nettleie siden man må utvide kapasiteten både i distribusjons- regional- og sentralnettet.

 

Hvor mye kommer Romsdalsnett til å tjene på dette?

Romsdalsnett og andre nettselskap sine inntekter er bestemt av myndighetene gjennom årlige inntektsrammer, og vil ikke påvirkes av ny prismodell. Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge koster årlig rundt 27 milliarder kroner. Denne regningen dekkes i sin helhet av brukerne av nettet. Ved å utnytte kapasiteten i nettet smartere, kan vi holde nettleien lavest mulig for strømkundene over tid.

Romsdalsnett vil med andre ord ikke tjene noe på å endre nettleien, men vi vil forhåpentligvis slippe store oppgraderinger i nettet grunnet økt energibehov hos kundene våre.

 

Hvor stor andel får reell mulighet til å påvirke nettleien sin?

De som bruker mest strøm vil kunne påvirke nettleien sin mest – ikke minst alle som har elbil og egen hjemmelader. Det skal ikke være dyrt og vanskelig å bruke strøm smartere. Det finnes allerede enkle løsninger for automatisk lading av elbil når prisene er mest gunstige. Det samme gjelder oppvarming.

 

Hvordan kan jeg følge med på hvor mye strøm jeg bruker samtidig?

Ved å logge inn på Min side kan du se hvor mye strøm du har brukt per time bakover i tid. Dersom du ønsker å følge med i sanntid, kan du med enkelt utstyr koble deg til HAN-porten på strømmåleren din. Samtidig må du be nettselskapet gi deg tilgang til data fra måleren. Måleren kan kommunisere med automatiske styringssystemer for energibruk i hjemmet. Se informasjon om HAN-porten her. (lenke)

 

Hvorfor velger vi å innføre dette på et tidspunkt med svært høye strømpriser?

Innføring av ny nettleie har vært diskutert og planlagt gjennom flere år, hvor ulike forslag fra myndighetene har vært gjennom to høringsrunder. Olje- og energidepartementet tok den endelige beslutningen om å innføre ordningen, med støtte fra nettbransjen. Vi ser at det kan bli mye å forholde seg til for kundene nå – det positive er at dere får større mulighet til å påvirke nettleien.

 

Hvor store nettinvesteringer er det realistisk å spare på smartere strømbruk?

Ved å utnytte det eksisterende strømnettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer, kan nettselskapene spare store kostnader og dermed holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker. Bare ved å flytte lading av elbiler til natten, kan vi spare 11 milliarder kroner i nettinvesteringer, ifølge beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).