Berild kraftverk

Berild Kraftverk ble satt i drift i 1999 pg i 2013. Kraftverket utnytter fallet på 276 meter i Innfjordvassdraget fra Berildvatn til kraftstasjonen. Innfjordvassdraget har sitt utløp i havet i Innfjorden cirka 12 km vest for Åndalsnes. Sjøbolvatnet, Taskedalsvatnet og Berildvatnet er regulert i forbindelse med kraftproduksjonen i vassdraget.

Hovedtall

Beliggenhet: 17 km vest for Åndalsnes i Rauma kommune i Møre og Romsdal.
Brutto fall: 276 meter
Satt i drift: 1999
Installasjon: 11,6 MW + 4,3 MW
Turbintype: Horisontal Francisturbin og vertikal Peltonturbin
Produksjon: Ca 45 GWh

 

Etter at Berild Kraftverk var satt i drift ble også elva fra Gjølbottsdalen overført, via nedgravd rør til Berildvatnet. Fra Sjøbolet med magasin på 1,8 mill. m3 og fra Taskedalsvatnet med magasin på 0,6 mill. m3 renner vannet i åpen elv gjennom nedbørsfeltet ned til Berildvatnet på 0,13 mill.m3.
Berildvatnet benyttes til inntak for Berild Kraftverk og har en reguleringshøyde på 1 meter. Fra Berildvatnet ledes vannet først gjennom en 1700 meter lang tunnel ned til en betongkonus i fjellet. Fra betogkonusen ledes vannet videre i støpejernsrør med lengde 220 meter, og videre i nedgravde stålrør på 500 meter lengde ned til en horisontal francisturbin i kraftstasjonen.
Kraftstasjonen med koblingsanlegg er bygget i et frittstående betongbygg i dagen og herfra ledes vannet via en kanal ut i elven igjen. Produksjon for kraftverket er ca 45 GWh.

Kraftverket produserer 14,8 MW på maks, og utnytter da 6,6 m3 vann pr. sekund. Blir tilsiget til Berildvatn lavere en 1,35 m3/s må det kjøres start og stopp av kraftverket. Kraftverket er pålagt en minstevannføring på 200 l/s ut fra Berildvatnet fra 15. mai til og med 31. august.

Historikk over kraftproduksjon i Innfjordsvassdraget

Det kan være mye som tyder på at bygda Måndalen kanskje var den første i indre Romsdal som stiftet bekjentskap med elektrisk lys. Det fortelles at man på Raknem i 1914 fikk lys fra et 8 kW verk som ble bygd i elva like ved. Dette forsøket gjorde sitt til at også andre begynte å spekulere på å skaffe seg elektrisk kraft, da særlig til lys, ettersom det var krigstid og vanskelig å få parafin til lampene.

På kommunestyremøte den 1.juli 1918 ble det valgt en komité som skulle utrede kraftforsyningsspørsmålet i Voll kommune. Før året var omme forelå det planer om et kommunalt verk i Tørla, men komiteen fant dette prosjektet for kostbart og planene ble ikke realisert. Det gikk bortimot 20 år før en ny komité ble satt ned. Den 5. februar 1936 ble det i Voll kommune valgt en ny elektrisitetskomité. Komitéen fikk fullmakt til å bruke kr 200,– til forberedende arbeid.

På møte den 19. juni 1937 gjorde Voll kommunestyre vedtak om å bygge ut Berildfossen i Innfjordelva, et verk på 200 kVA og kostnadsregnet til kr 176 000,–. Verket ble bygd ferdig i løpet av to år og satt i drift og overtatt den 9. oktober 1939. I 1951 ble kraftverket utvidet med ett nytt aggregat på 750 kVA. Berildfoss representerte nå tilsammen 970 kVA. Fra samme tid kunne Voll kommunale kraftverk levere opptil 230 kW til A/L Vågstranda kraftlag. Man må si at etter tid og forhold var dette en ganske stor kraftmengde som ga god grobunn for ekspansjon i Voll kommune.

Etter hvert begynte kraftbehovet i Voll å bli umettelig. Stadig flere ønsket mer kraft og det gikk ikke mange år før man måtte begynne å spekulere på hvorledes man skulle kunne skaffe denne. Man begynte for alvor å ta fatt på spørsmålet om en overføringslinje på 20 kV fra Hanekamhaugen i Grytten til Innfjorden. Utover førjulsvinteren 1962 ble det sent opprop om å spare på strømmen. Det var på tide å sikre seg mer kraft. Høsten 1963 ble linjen til Hanekamhaug ferdig bygget. Voll kommunale kraftverk hadde nå strakt sine tråder utover mot Vågstranda og innover mot Grytten.
Alt lå til rette for å kunne gå sammen til Rauma kommunale kraftverk fra 1. januar 1964. Fra 1. januar 1994 ble selskapet omorganisert til aksjeselskap – under navnet Rauma Energi AS.

I Sjøbolet ble konsesjon for bygging av dam og regulering av vannet på 3,5 meter gitt 22. februar 1952. I Berildvatn ble konsesjon for regulering av vannet 1 meter gitt 3. februar 1956. I 1962 ble dammen i Taskedalsvatnet bygget med regulering 3 meter, her var reguleringen under grensen for konsesjon, og engangserstatning for reguleringen utbetalt til berørte grunneiere. Vannet til Berildfoss ble ledet fra en inntaksdam i elven ved Hersla, i trerør og stålrør ned til kraftstasjonen. Berildfoss kraftstasjon ble nedlagt høsten 2000 og rørgaten til kraftstasjonen ble fjernet i 2002. Inntaksdammen ved Hersla og kraftstasjonsbygningen ble revet i 2005.