Pressemelding – Ankesak

Pressemelding

Rauma Energi AS anker dom i Romsdal tingrett fra 26. juni 2015 vedrørende fradragsrett for renter på ansvarlig lån til lagmannsretten. Dommen ankes innen fastsatt frist 15. september 2015. Det ble enstemmig besluttet i et styremøte i Rauma Energi AS sine lokaler torsdag 3 september 2015.

Selskapets ledelse sammen med styreleder avviklet 18. august dette år møte med advokat Helge Aarseth der dommen fra tingretten ble gjennomgått. Selskapet er i likhet med advokat Helge Aarseth av den oppfatning at kapitalen som omfattes av avtalen om ansvarlig lån, ikke kan ansees som egenkapitaltilførsel fra Rauma kommune, og at selskapet har rett til skattemessige fradrag for gjeldsrenter på lånet.
Den usikkerhet som foreligger med hensyn til utfallet av en rettsak, må ses i sammenheng med de betydelige verdier som saken gjelder.

Styret i Rauma Energi AS understreker at skattekravet fra Sentralskattekontoret er innbetalt og kostnadsført i årsregnskapet for 2013. Årsregnskapet ble oppgjort med et mindre underskudd, imidlertid ble utbyttenivået opprettholdt.

Saken har sin opprinnelse fra en låneavtale med Rauma kommune fra 2002. Skulle Rauma Energi vinne frem i en rettsak er det følgelig bare en oppside.

Saksomkostninger vedrørende en anke vil beløpe seg til cirka 200.000 kroner. Dersom tingrettens dom blir stående, vil det bety en samlet skattebelastning for Rauma Energi AS i størrelsesorden cirka 16 millioner kroner inklusiv rente.

Med vennlig hilsen

Alf Vee Midtun
administrerende direktør
alf@rauma-energi.no
mobil: 40416714