Vant fram i lagmannsretten

_ Gledelig. Men vi kan ikke slippe jubelen løs før dommen er rettskraftig, sier administrerende direktør Alf Vee Midtun i Rauma Energi AS.

Frostating lagmannsrett har nå avsagt dom i skattesaken Rauma Energi hadde anlagt mot Sentralskattekontoret for storbedrifter.
Saken gjaldt spørsmål om Rauma Energi hadde rett til fradrag for renter som var betalt på et ansvarlig lån på kr 60 mill. som ble gitt av Rauma kommune i 2002.
Ved ligningen av Rauma Energi ble fradragsrett for betalte renter nektet fordi Sentralskattekontoret og senere Skatteklagenemnda mente at kapitalbeløpet måtte anses som egenkapital og ikke som lån.

Lagmannsretten viser til at skatteloven ikke gir noen anvisning på hvordan grensen skal trekkes mellom gjeld og egenkapital. Spørsmålet om klassifisering må gjøres etter en samlet vurdering av de vesentlige trekkene ved det etablerte rettsforholdet.

Etter en gjennomgang av de momentene som er relevante for å avgjøre klassifiseringsspørsmålet, konkluderer lagmannsretten med at den finner det klart at kapitalen må anses som gjeld. Lagmannsretten legger avgjørende vekt på at Rauma Energi sin plikt til tilbakebetaling gjelder det konkrete lånebeløpet og at selskapet betaler rente på kapitalen.

Lagmannsretten påla Sentralskattekontoret å betale saksomkostninger til Rauma Energi både for tingrett og lagmannsrett.

For Rauma Energi ble saken prosedert av advokat Helge Aarseth. For Sentralskattekontoret ble saken prosedert av advokat Magnus Schei ved Regjeringsadvokaten.

Skjermbilde